Vi arbetar på Lumell

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Henrik Lysell

Roll på Lumell: Manager

Utbildningsbakgrund: Läkare och medicine doktor

Familj: Fru och tre barn

Disputerad läkare som arbetar som managementkonsult, hur hamnade du på Lumell?
Jag påbörjade forskningsstudier kort efter läkarexamen, under tiden som jag jobbade kliniskt, och upptäckte att det var väldigt stimulerande att forska. Jag tror att det var möjligheten att angripa spännande frågeställningar på ett systematiskt sätt som fångade mig. Även om jag verkligen uppskattade mötet med patienter och möjligheten att kunna göra en insats för dem, framförallt på den psykiatriska akutmottagningen, fastnade jag till slut helt i forskningen. Väl disputerad forskade jag vid Karolinska institutet en tid, om suicid och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta i nära relation, och började sedan arbeta på Socialstyrelsen med frågor om uppföljning baserat på data i Sveriges hälsodataregister. De sista tre åren var jag chef för en statistikenhet och ansvarig för flera regeringsuppdrag som handlade om att förbättra möjligheterna till uppföljning, bland annat genom att få till stånd en mer tillförlitlig och mer aktuell insamling av patientuppgifter till myndighetens register. Det var mycket lärorikt och roligt men jag kände ett sug efter att få arbeta mer koncentrerat med sakfrågorna än vad jag kunde i chefsrollen. Konsultrollen lockade eftersom det projektbaserade arbetssättet möjliggör just det – att fullt ut ägna sig åt kärnfrågorna. Eftersom Lumell är engagerade i liknande frågor, kändes bytet till Lumell och rollen som konsult som ett naturligt nästa steg.

Vilka likheter och skillnader ser du mellan forskning och arbetet som managementkonsult?
Det finns förvånansvärt många likheter tycker jag. Precis som när jag forskade lägger jag som konsult en betydande del av min tid på att finna en bra metodik för att angripa svåra frågeställningar. Både de kvalitativa och kvantitativa metoderna som vi använder är bekanta sedan forskningstiden. Sedan stöter vi ibland på utmaningen att tillgången till data är begränsad, vilket jag känner väl igen från mitt arbete med suicidforskning. Jag gillar problemlösningen i att hitta sätt att säkerställa att den information som ändå finns används på ett optimalt sätt och att metoden beaktar möjliga fallgropar som kan följa av insamlingsmetodik och liknande. En stor skillnad är att jag i den här rollen jobbar med mycket kortare tidslinjer från uppstart till avslut av projekt. Även om det ibland känns lite ovant gillar jag det – det gör det mycket lättare att bygga upp och använda momentum kring en fråga. I våra projekt finns det ju också alltid en uppdragsgivare som vill ha hjälp med strategiska frågor, vilket ger goda chanser för att de förslag vi lämnar faktiskt implementeras i verksamheterna och kan göra nytta, inom en ganska snar framtid.

Så är det förstås också inom forskningen men generellt tror jag att sannolikheten till konkret förändring utifrån nedlagt arbete är större här än i min tidigare roll som forskare.

Varför valde du Lumell och vad är det bästa med att arbeta här?
I arbetet på Socialstyrelsen och även i kontakt med gamla kollegor från forskningstiden hade jag hört mycket gott om Lumell. Bilden som framkom var en konsultfirma som ansträngde sig för att möta beställarens behov och verkade drivas av ett genuint engagemang för välfärdsområdet. Den bilden visade sig stämma väl och det är en fröjd att varje dag få umgås och samarbeta med kollegor som både känner för de frågor vi arbetar med och utmanar mig intellektuellt. Jag upplever också att det är effektivt att jobba i team med kollegor som har olika utbildningsbakgrunder – jag tror att det leder till bättre slutresultat. Dessutom är det väldigt roligt.

Vad har varit utmanande och vad har du behövt lära dig i din nya roll?
Jag har behövt lära mig att navigera mellan olika intressenters behov och önskemål. Som forskare kan du i högre grad utforma arbetet utifrån eget intresse men som konsult behöver du också hela tiden förstå vad du behöver göra för att säkerställa att alla som berörs av projektet, och eventuella förändringsförslag som det leder till, är med på tåget. Jag tycker att det är bra att samarbeta så nära beställare och verksamheter som vi gör, eftersom de behöver äga arbetet för att kunna genomföra faktiska förändringar. Men om man är van vid att arbeta ensam kan vägen ibland kännas krokigare än vad man först trott. Den största förändringen i mitt egna arbetssätt har varit just att arbeta så nära andra, både Lumell-kollegor och externa intressenter, och att mycket tidigare be om synpunkter på förslag. I tidigare roller har jag arbetat ensam fram till en nästintill färdig produkt; nu släpper jag ifrån mig utkast redan på idéstadiet och vi bollar alternativa lösningar längs med hela arbetsprocessen.

Vad gör du när du inte på jobbet?
Med tre fotbollsspelande barn så blir det ganska mycket tid nere på fotbollsplanen längs med sidlinjen. På helgen ser jag fram emot att stå i köket, gärna med sällskap och vin medan det anrättas något spännande från Italien.

Malin Werin

Roll på Lumell: Manager

Utbildningsbakgrund: Master i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

Familj: Man och son

Vad fick dig att söka till Lumell?

Jag har alltid haft ett samhällsintresse, även om det varit brett och involverat allt från frågor om hälso- och sjukvården till klimatfrågan. Efter mina studier i nationalekonomi vid Handelshögskolan tillbringade jag knappt två år i Vietnam, där jag först arbetade på Sveriges ambassad i Hanoi och därefter på ett konsultbolag. När jag kom tillbaka till Sverige letade jag efter ett jobb som kunde kombinera mitt intresse för välfärdsfrågor – jag ville göra något som kunde göra reell skillnad – med ett snabbfotat och flexibelt arbetssätt. Genom gamla klasskompisar från Handels hörde jag talas om Lumell, och eftersom jag fick ett intryck av att Lumell kunde erbjuda arbete med samhälls- och välfärdsfrågor i en miljö där jag själv också kunde utvecklas sökte jag mig hit.

Är det någon sakfråga du är särskilt intresserad av?

Ett kunskapsområde som jag själv brinner för och som jag har utvecklat mina kunskaper särskilt mycket inom är kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Det är ett område med stor utvecklingspotential och som berör de mest utsatta i samhället, vilket gör att jag både känner ett personligt engagemang och har nytta av de samhällsekonomiska kunskaper jag har från min utbildning. Att arbeta på Lumell har gjort det möjligt att vara med och påverka och stödja både den kommunala och nationella utvecklingen inom området.

För dig är personlig utveckling viktigt – vad innebär det på Lumell?

Personlig utveckling är viktigt på Lumell; vi har många processer och strukturer för att främja det, bland annat mentorprogram, individuella utvecklingsplaner och coachning i det löpande arbetet. Det dagliga arbetet med personlig utveckling har medfört att jag har fortsatt att utmanas och lära under mina snart sex år på Lumell, och att jag kunnat gå från associate till manager. Genom att arbeta i olika projekt har jag både lärt mig att behärska det som vi brukar kalla ”konsultens verktygslåda” och skaffat mig större ämneskunskaper. I samma takt har jag också fått ett större ansvar för både projektgenomföranden och klientrelationer – på så sätt har Lumell levt upp till mina förväntningar om att kunna utveckla mina egna kompetenser och om att stärka min förmåga att leda projekt.

Vad arbetar du med just nu?

Just nu arbetar vi tillsammans med en region som håller på att införa uppgiftsväxling för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Detta innebär att vissa uppgifter som inte kräver vårdkompetens förflyttas från vårdmedarbetare till servicemedarbetare. Syftet är att ge vårdpersonal mer tid för vård och omvårdnad. I projektet ger vi stöd i genomförandet, vilket innebär ett tätt samarbete i team med medarbetare hos klienten. Som manager har jag ett övergripande ansvar för projektets alla delar och ser till exempel till att vi tillsammans med klienten håller tidplan, besvarar de frågeställningar som krävs och att alla får den coachning de behöver.

Vad är mest utmanande med att arbeta på Lumell? Och vad är roligast?

Det mest utmanande är att, som jag gör just nu, kombinera ett arbete med intressanta, aktuella och samhällspåverkande frågor med ett småbarnsliv på hemmafronten. Samtidigt är det ganska många på Lumell som har småbarn och som väljer att arbeta kvar – det tycker jag är ett gott betyg för en konsultfirma och visar att företaget prioriterar att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Det roligaste är helt klart kollegorna! Att arbeta med Lumell innebär att varje dag få arbeta med personer som både skiljer sig åt vad gäller utbildningsbakgrund, ålder och tidigare erfarenheter, men samtidigt förenas i en hög kompetensnivå – och allmän trevlighet! Det är god stämning och högt i tak på kontoret. Att alla har ett stort samhällsengagemang och personligt driv öppnar upp för intressanta samtal – och goa skratt.  Arbetsplatsen präglas också av en otrolig hjälpsamhet: när behov av särskild kompetens eller ett extra handtag finns stöttar vi varandra mellan projekt. Det gör det både roligt och tryggt att arbeta här.

 

Margareta Eriksson

Roll på Lumell: VD och partner

Utbildningsbakgrund: Läkare

Familj: Man, två döttrar och labradoren Laika

Så kopplar jag av: Umgås med familj och vänner. Tjejernas intresse styr mycket. Just nu är det konstsim och teater.

Från nyexaminerad läkare till VD på ett konsultbolag inom strategisk rådgivning, hur har din resa sett ut?
Min resa har varit driven av en kombination av tillfälligheter och ett genuint intresse för hur hälso- och sjukvården och andra delar av välfärden kan utvecklas och förbättras. Att arbeta kliniskt som läkare var fantastiskt. Att möta enskilda människor, som man ibland till och med kan rädda livet på, är för mig svårslaget och jag har flera gånger varit tillbaka och tjänstgjort kliniskt, senast för två år sedan. Men mitt val att bli läkare var starkt drivet av en lång familjetradition och när jag arbetat som läkare under några år ville jag få erfarenhet av något annat. Av en slump såg jag en annons från ett konsultföretag som sökte läkare. Jag fick möjlighet att börja, vilket var en fantastisk skola. Jag fick både kunskaper inom helt nya områden och verktyg och metoder för exempelvis problemlösning och ledarskap. Efter tiden som managementkonsult började jag på ett av världens största läkemedelsföretag. Där fick jag möjlighet att arbeta operativt, med mer anknytning till medicin och samtidigt ha internationellt ansvar. Efter åtta lärorika och roliga år fick jag ett erbjudande om att börja på Lumell och tackade ja på dagen.

Vad var det du fastnade för med Lumell och varför tackade du ja till erbjudandet?
Jag hade egentligen inte tänkt att bli konsult igen men kombinationen av fokus på välfärden, inspirerande och roliga kollegor samt en stark värdegrund som genomsyrade hela verksamheten lockade. Visionen om att bidra till ett bättre liv för fler passade väl med mitt intresse för hur välfärden kan utvecklas. Efter flera år på två stora globala företag var det också spännande med ett mindre företag, med huvudkontor i Sverige.

Du blev VD för Lumell år 2016, vad har hänt sedan dess?
Otroligt mycket! Vi har renodlat verksamheten så att vi enbart arbetar med strategisk rådgivning och nyskapande lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar. Vi har breddat oss från att framförallt arbeta med hälso- och sjukvård till andra delar av välfärden såsom omsorg, skola och sjukskrivningar. Vi växer med flera nya medarbetare varje år och är nu ett trettiotal med olika bakgrunder såsom läkare, nationalekonomer, statsvetare och ingenjörer. Att kombinera en djup verksamhetsförståelse utifrån olika perspektiv med analytisk och strategisk kompetens ger oss förutsättningar att leverera strategisk rådgivning som bidrar till välfärdssektorns utveckling. Många branschkollegor har fler medarbetare totalt men ser man till antalet specialistkonsulter inom hälso- och sjukvård samt andra delar av välfärden är vi bland de största aktörerna i Sverige.

Vad arbetar Lumell med idag?
Vi har under de senaste året haft förmånen att arbeta på alla olika nivåer inom välfärdssystemet och med en bredd av frågor.

Vi har bland annat stöttat flera myndigheter med internationella kartläggningar och utredningar, hjälpt till att utveckla strategier och organisationsstrukturer för stora regioner, projektlett utvecklingen av nya arbetssätt hos vårdgivare och genomlyst omsorgsverksamheter. Inom skolan och sjukskrivningsområdet har vi arbetat med genomlysning, uppföljning och utveckling av förebyggande insatser. Vi har fått vara med om att driva utvecklingen av sociala utfallskontrakt. Vi har också faciliterat samarbetsprojekt mellan läkemedelsindustri och landsting samt agerat expertstöd åt och genomfört due diligence-uppdrag för investerare.

När du säger att Lumell är värdegrundsdrivet i allt arbete vi gör, vad menar du då?
Vår värdegrund ligger mig mycket varmt om hjärtat. Den är en kompass i vårt dagliga arbete för att hjälpa oss att prioritera vilka projekt vi ska genomföra. Jag är stolt över att alla våra projekt kan kopplas till vår vision om ett bättre liv för fler. Vår värdegrund hjälper oss också att få stöd i hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Den blir ett kitt som hjälper oss att dra åt samma håll och på samma sätt trots olika bakgrund, utbildning, och personligheter. Den hjälper oss också att sätta våra interna processer och strukturer. En nyckelprocess är vår mentorsprocess där man får stöd och återkoppling utifrån var och ens egen individuella utveckling. Säljmål eller beläggningsgrad ingår inte, vilket ju annars är vanligt inom konsultbranschen. Jag har ibland fått höra att det är omöjligt att driva ett konsultföretag på detta sätt, men vi har fått det att fungera.

Avslutningsvis, hur ser du på att det kan anses utmanande att vara managementkonsult under vissa faser i livet?
Om man som konsult vill få möjlighet att arbeta med de högsta beslutsfattarna kring deras mest komplexa frågeställningar så kommer det alltid att krävas flexibilitet och det förekommer perioder med högre arbetsbelastning. Men utifrån de begränsningar som detta ger är vår målsättning att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. Vi vill kunna behålla medarbetare över tid och vi vill att de ska kunna och vilja komma tillbaka och fortsätta hos oss även när man till exempel blivit förälder. Det är roligt att vi nu har flera som valt att göra det och får det att fungera. För att möjliggöra detta arbetar vi bland annat aktivt med hur vi bemannar projekten och med vår karriärstruktur för att kunna erbjuda både en snabb utveckling och möjligheten att få stimulerande arbetsuppgifter utifrån de ramar som ens övriga livssituation sätter. Jag tror också att det är talande att alla i ledningsgruppen är närvarande föräldrar med barn mellan 0 och 15 år. Konsultyrket har ju också stora möjligheter för flexibilitet kring föräldraledighet och arbetstider. Det är mycket enklare för mig att delta i utvecklingssamtal eller att vara hemma när barnen är sjuka nu än vad det var när jag var kliniskt verksam läkare.