• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter och i bred dialog med andra aktörer tagit fram ett underlag för en ny strategi för de kommande tio åren till regeringen.

Strategins vision är ”ett samhälle som främjar en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen och där ingen bör hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid”.

Strategin innehåller fyra mål: en förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen, färre liv förlorade i suicid, minskad ojämlikhet i psykisk hälsa och minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Läs strategin här: Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Slutredovisning av regeringsuppdrag 2023 (folkhalsomyndigheten.se)