• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Från mottagare till medskapare för en mer personcentrerad vård

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har tagit fram en rapport som baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen. Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård. Lumell har bistått Vårdanalys i arbetet.

Rapporten kan laddas ner här.