VETENSKAPLIG STUDIE MED ANALYS AV HÄLSODATA

Uppdrag

Att komplettera det kliniska studieprogrammet för ett nytt läkemedel med real-world evidence. Uppdragsgivare var ett internationellt läkemedelsbolag.

Genomförande

Studien inleddes med att identifiera kunskapsgap och vilken typ av data som skulle krävas för att komplettera företagets kliniska studier. Därefter utvecklades en forskningsplan med frågeställningar, analysmetoder och relevanta datakällor för analys av real-world data. Efter etikansökan genomfördes datauttag och analyser i kontinuerlig dialog med forskare och kliniker.

Frågeställningarna berörde bland annat sjukdomsbörda, adherence och behandlingsresultat i patientpopulationen.

Resultat

Ny kunskap om den aktuella patientgruppen och deras behandling. Real-world-evidence som kompletterade resultaten från företagets kliniska studier och nya data för hälsoekonomisk modellering. Resultaten publicerades i vetenskapligt granskade tidskrifter (peer review) och redovisades även som posters på forskningskonferenser.

SCIENTIFIC STUDY ANALYZING REAL-WORLD DATA

Research project

To complement clinical trial data for a new drug with real-world evidence. The client was a global pharmaceutical company. 

Execution

As a first step we identified knowledge gaps and what data that would be required to complement data from the clinical trials. Second, we developed a research plan with questions, proposed methodology and relevant real-world data sources to provide real-world evidence. After gaining ethical approval we extracted data and performed the analyses in close dialogue with researchers and clinicians. 

The study covered disease burden, adherence and treatment results in different segments of the patient population. 

Result

New knowledge about the patient population and their treatment. Real-world evidence complementing the results from the company’s clinical studies and new data for health economic modelling. The results were published in peer-reviewed journals and presented at scientific conferences. 

Exempel på andra uppdrag

Stöd för att minska psykisk ohälsa i kommuner och regioner

Stöd vid utveckling av en konkret vägledning för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, i kommuner och regioner, under covid-19 pandemin. Läs mer » länk

Strategi för primärvården

Stöd i att ta fram en långsiktig strategi för primärvården, som en del i regionens omställning till en mer nära vård. Läs mer » länk

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss