Vårt erbjudande

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Exempel på uppdrag

Stöd för att minska psykisk ohälsa i kommuner och regioner

Stöd i utveckling av konkret vägledning för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, i kommuner och regioner, under covid-19-pandemin.

Läs mer

länk

Strategi för primärvården

Stöd i att ta fram en långsiktig strategi för primärvården, som en del i regionens omställning till en mer nära vård.

Läs mer

länk

CDD inför förvärv av företag inom välfärdsteknik

Commercial Due Diligence (CDD) inför att ett investmentbolag skulle lägga bud på ett välfärdsteknikföretag.

Läs mer

länk

Vetenskaplig studie med analys av hälsodata

Att komplettera det kliniska studieprogrammet för ett nytt läkemedel med real-world evidence. Uppdragsgivare var ett internationellt läkemedelsbolag.

Läs mer

länk

Våra arbetssätt

Vi är specialister på analyser och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvård och välfärd. Vi erbjuder en bredd av kompetenser med medarbetare som bland annat läkare, disputerade forskare, ekonomer, civilingenjörer och statsvetare. Vi har god förståelse för sakfrågorna och därför en kort startsträcka vid nya uppdrag.

Vi kombinerar verksamhetsförståelse med managementkonsultverktyg och ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar lösningsorienterat utifrån robusta metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt för att angripa våra klienters problem. På så sätt utgår våra rekommendationer från bästa tillgängliga kunskap.

Vi arbetar i nära dialog med våra uppdragsgivare och med hög senior närvaro. Vi stämmer kontinuerligt av arbetsprocess och insikter med våra uppdragsgivare för att säkerställa kvalitet och relevans i arbetet.

Vår kompetens

Mål- och strategiutveckling

Välformulerade mål är centralt för att skapa en tydlig riktning för en verksamhet.

Läs mer »

Strategierna hjälper oss att prioritera och staka ut vägen till de uppsatta målen och uppnå bättre resultat. Vi erbjuder strategiskt stöd i utveckling av mål och strategier för verksamheter, hela organisationer och nationell nivå. Vi utgår från vilka värden som ska uppnås och använder väl beprövade metoder och skräddarsydda omvärlds- och nulägesanalyser för att möjliggöra konkreta och verklighetsbaserade mål och milstolpar.

Analys och kartläggning

Vi kombinerar djup verksamhetsförståelse inom välfärdsområdena med stark analytisk och metodologisk kompetens.

Läs mer »

Vi erbjuder avancerade dataanalyser, kvalitativa och kvantitativa analyser utifrån olika metoder, kartläggningar och genomlysningar av exempelvis verksamheter eller hela välfärdsområden liksom både nationella och internationella jämförelser. I analysarbetet utgår vi alltid från vetenskapliga metoder och angreppsätt och lägger stor vikt vid mottagarens förståelse för resultaten. I nära dialog med våra klienter leder vi ofta hela analysprocessen – från problemformulering och studiedesign till tolkning och presentation i robusta beslutsunderlag.

Verksamhetsutveckling och förändringsledning

Välfärden måste ständigt utvecklas för att möta befolkningens behov.

Läs mer »

Fokus på kontinuerlig förbättring och utveckling är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar. Vi erbjuder såväl strategiskt stöd och processtöd, som projektledning för verksamhetsutveckling och förändringsarbeten – från nulägesanalys och kreativ problemlösning till genomförande och uppföljning. Vi använder oss av faktabaserade och strukturerade arbetssätt och förändringsledningsmetoder för att förbereda och genomföra organisations- och verksamhetsförändringar.

Programutveckling och programledning

Välfärdssystemen är stora och komplexa med många beroenden och intressenter.

Läs mer »

Genomgripande förändringar kräver därför särskild systematik och metoder. Vi erbjuder strategiskt och handgripligt stöd i utformning och ledning av omfattande program. Till exempel i samband med stora statliga satsningar eller digitaliseringsarbeten där flera arbetsströmmar eller projekt tillsammans ska leda till ett gemensamt mål. Vi använder välbeprövade programledningsmetoder för att exempelvis analysera och hantera risker och säkerställa styrning och ledning mot samma mål i programmets olika delar.

Processutveckling

Gemensamt definierade och kunskapsbaserade processer bidrar till en mer likvärdig kvalitet och ökad effektivitet.

Läs mer »

Vi erbjuder strategiskt stöd och projektledning i utveckling och införande av nya processer inom välfärdsområden som exempelvis kunskapsbaserade vårdkedjor och vårdprogram för en mer jämlik och effektiv vård. Vi utgår alltid från det vetenskapliga kunskapsläget och praxis – med hänsyn till professionell kompetens och individanpassning utifrån olika patienters och brukares behov.

Kreativ problemlösning

Söker ni efter nya lösningar på era utmaningar? I nästan alla våra uppdrag ingår att stödja våra uppdragsgivare att lösa komplexa problem.

Läs mer »

Vi erbjuder metoder och arbetssätt för att tillsammans med våra uppdragsgivare strukturera problem och arbeta fram nydanande och värdeskapande lösningar. Vi arbetar alltid pragmatiskt och lösningsorienterat gentemot våra uppdragsgivare.

Förhandlingsstöd

Vi erbjuder stöd vid förhandlingar om överenskommelser och avtal – från analys och förberedelser till direkt förhandlingsstöd.

Läs mer »

För att stärka förhandlingsläget kan vi stödja i förberedelsearbetet med aktuell och faktabaserad kunskap inom området samt analyser av konsekvenser av olika utfall. Vår djupa kunskap inom välfärdsområden tillsammans med våra erfarenheter av att arbeta med olika parter bidrar till vår förståelse för förhandlingsparternas olika utgångspunkter. Det innebär att vi kan erbjuda direkt och löpande analys- och kommunikationsstöd samt strategisk rådgivning för att förhandlingarna ska kunna nå bästa möjliga resultat.

Uppföljning och utvärdering

En grundbult i utvecklingsarbete och lärande är att ta reda på om en förändring ledde till den nytta som var avsedd.

Läs mer »

Vi erbjuder stöd i uppföljningar och utvärderingar i både enstaka riktade projekt och större förändringar inom välfärdssektorn. Våra utvärderingar tar alltid sin utgångspunkt i vedertagen utvärderingsmetodik. Vi lägger stor vikt vid att inkludera alla relevanta perspektiv samt vid transparens och oberoende. Vi erbjuder uppföljningar och oberoende utvärderingar för enskilda verksamheter, organisationer eller hela områden, till exempel av statliga eller andra nationella satsningar.

Investeringsrådgivning

Vi erbjuder robusta trend- och riskanalyser samt strategisk rådgivning kring investeringsmöjligheter i den nordiska välfärdssektorn.

Läs mer »

Vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät möjliggör att vi snabbt kan bidra med välavvägda underlag och rekommendationer oavsett om ni har behov av trendanalyser, insiktsfulla investeringsscenarion eller rådgivning inför förvärv. Vidare erbjuder vi också stöd för riskvärdering kring operationella, politiska, legala och regulatoriska risker som är specifika för välfärdssektorn.