Vårt erbjudande

  • Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Vi kan välfärden

Lumell Associates erbjuder strategisk rådgivning till beslutsfattare inom välfärdssektorn. Vi levererar oberoende perspektiv och nyskapande lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar, för uppdragsgivare i såväl offentlig som privat sektor. Vi erbjuder våra klienter en djup kunskap om välfärdssektorn i kombination med analytisk och strategisk kompetens.

KunskapsområdenTjänsterArbetssätt

Kunskapsområden

Sjukskrivningar och rehabilitering

Den ökande sjukfrånvaron är en av våra stora samhällsutmaningar. Sjukskrivningarna är högst inom offentlig sektor.

Läs mer »

länk

Jämlik vård

Det finns stora skillnader i såväl hälsoutfall som i den vård, behandling och bemötande invånarna i Sverige får.

Läs mer »

länk

Kompetensförsörjning

Kompetens- och bemanningsbristen inom välfärden påverkar kvaliteten genom exempelvis vårdplatsbrist och inställda operationer.

Läs mer »

länk

Läkemedel och apotek

Utvecklingen på läkemedelsområdet har gjort att läkemedel står för en allt större del av kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Läs mer »

länk

Sammanhållen vård

Ofta brister samordningen mellan olika aktörer och huvudmän, vilket resulterar i både onödigt lidande för individen och ökade vård- och omsorgskostnader.

Läs mer »

länk

Personcentrerad vård

Trots en utbredd samsyn kring personcentreringens betydelse, presterar svensk hälso- och sjukvård sämre än många andra länder.

Läs mer »

länk

Offentliga finanser

Sverige har ett av världens mest omfattande välfärdssystem, med ett stort utbud av offentligt finansierade insatser och tjänster samt relativt höga skattenivåer.
Läs mer »

länk

Sociala investeringar

Sociala investeringar är en tidig eller förebyggande insats som förväntas leda till såväl mänskliga som ekonomiska vinster i samhället.

Läs mer »

länk

Styrsystem och ersättningsmodeller

Eftersom välfärdens organisation är komplex, och styrkedjan ofta består av flera olika aktörer, förblir styrning en ständigt aktuell fråga.

Läs mer »

länk

Vårdprocesser

Bristande tillgänglighet har under lång tid varit en akilleshäl i svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer »

länk

Våra tjänster

Avancerad dataanalys

Bearbetning, analys och tolkning av komplexa data från hela välfärdssektorn

Förhandlingsstöd

Förberedande stöd och/eller direkt stöd vid förhandlingar om överenskommelser och avtal

Förändringsledning

Processtöd till organisationer inom välfärdssektorn i genomförandet av komplexa förändringsprojekt

Genomlysningar

Djupgående genomlysnings- och/eller kartläggningsarbete utifrån summativ eller formativ nulägesanalys nationellt, regionalt eller lokalt

Investeringsrådgivning

Trend- och riskanalyser samt strategisk rådgivning kring investeringsmöjligheter i den nordiska välfärdssektorn

Nationella och internationella jämförelser

Jämförelser mellan offentliga eller privata verksamheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå

Organisations- och verksamhetsutveckling

Stöd till beslutsfattare på alla nivåer inom samhällssystemet i utvecklingsarbeten

Uppföljning och utvärdering

Analys och utvärdering av reformer, projekt och insatser inom välfärdssektorn

Utveckling av mål och strategier

Formulering av mål och strategier för att kunna nå önskade resultat

Vårt arbetssätt

Vi arbetar alltid pragmatiskt och lösningsorienterat. Vi utgår från robusta metoder och eftersträvar ett vetenskapligt förhållningssätt vid val av angreppssätt och metodik. På så sätt kan vi lämna rekommendationer som både utgår ifrån praxis och samtidigt tar hänsyn till uppdragsgivarens unika förutsättningar.

I våra team kombineras strategisk, analytisk och ekonomisk kompetens med medicinsk, farmakologisk och omvårdnadskompetens. Ett flertal av våra medarbetare är disputerade inom relevanta ämnesområden och har lång erfarenhet av forskningsrelaterat arbete. Med våra konsulters olika utbildnings- och yrkesbakgrund kan vi erbjuda en metodologisk och kunskapsmässig bredd. Hos oss arbetar experter på såväl kvantitativ som kvalitativ analys.

För att säkerställa spetskompetens i varje enskilt uppdrag har vi också ett brett nationellt och internationellt nätverk med experter som vi återkommande samarbetar med. Ett led i vår strävan att kunna erbjuda de främsta experterna är att upprätthålla och fördjupa våra goda relationer med ett antal prioriterade universitet. Exempelvis föreläser våra medarbetare regelbundet vid Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss