• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Jämlik vård

Folkhälsan i Sverige är i flera avseenden mycket god. I WHO:s internationella jämförelser tillhör vi de länder som har högst överlevnad bland nyförlösta barn och längst medellivslängd. Trots detta finns stora skillnader i såväl hälsoutfall som i den vård, behandling och bemötande invånarna får.

Skillnader återfinns både mellan och inom regioner, kommuner och patientgrupper. I vissa fall kan de förklaras utifrån invånarnas behov och förutsättningar eller av medicinska bedömningar och prioriteringar. Men det finns även omotiverade skillnader. Dessa kan bero på en rad olika faktorer, där vissa är utanför hälso- och sjukvårdens domän: exempelvis den enskildes uppväxt, utbildning, inkomst; flera skillnader beror samtidigt på skillnader i vårdens organisering, ekonomiska styrsystem eller vårdpersonalens kompetens.

6 år

Skillnad i beräknad genomsnittlig återstående livslängd vid 30 års ålder mellan personer med universitetsutbildning och personer med endast förgymnasial utbildning

22 %

Skillnad i andelen män respektive kvinnor som upplever att hälso- och sjukvård ges på lika villkor

26 dagar

Skillnad i medianväntetid för behandling vid huvud- och halscancer mellan det landsting med kortast väntetid och det med längst

Vår kompetens

Lumell Associates har både strategisk och operativ erfarenhet av att arbeta med myndigheter, beställare och utförare på området jämlik vård och hälsa. Lumell har bland annat medverkat i flera nationella projekt på uppdrag av Regeringskansliet samt stöttat regioner/landsting i utformningen av strategier för att minska omotiverade skillnader inom vården.

Urval av projekt

En mer jämlik vård är möjlig – Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

Under 2014 stöttade Lumell Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) med en analys av skillnader i vård, behandling och bemötande, där syftet var att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för jämlik vård och om vad som kan orsaka skillnader i vården. Arbetet resulterade i en nationell kartläggning av omotiverade och väsentliga skillnader. Vidare ledde kartläggningen till rekommendationer för hur hälso- och sjukvården ska åtgärda dessa.

 

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

Under 2013 bistod Lumell Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) med en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vård, behandling och bemötande som Socialstyrelsen redovisat i sin rapport Ojämna villkor för hälsa och vård och som beskrivs i regeringens strategi för jämlik vård. Analysen syftade till att ge ökad kännedom och kunskap om vilka påverkbara faktorer i vården som kan ha en betydelse för en jämlik vård och utgöra orsaker till skillnader i vården.

Publikationer

Vårdanalys rapporter hittar du via länkarna nedan:

En mer jämlik vård är möjlig

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

Kontaktpersoner

 

Patrik Stäck

Christofer Montell