• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård idag. Bristen på specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor men även läkare inom ett flertal specialistområden är utbredd. Kompetens- och bemanningsbristen påverkar vårdens kvalitet genom till exempel vårdplatsbrist, inställda operationer och försämrad kommunikation. Den påverkar också arbetsmiljön för vårdens professioner, där en ihållande stress och känslan av att inte kunna ge en god vård är vanliga förklaringar till att vårdpersonal lämnar de arbetsplatser där kompetens- och bemanningsbristerna är som störst. Då uppstår den negativa spiral som vårdpersonal vittnar om idag.

För att säkerställa en god vård för patienterna och en god arbetssituation för vårdens professioner behöver hälso- och sjukvården arbeta brett för att stärka kompetensförsörjningen och utveckla nya arbetssätt. Strukturerad uppgiftsväxling mellan olika professioner, utvecklade arbetstids- och lönemodeller, tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare och stärkt introduktion av nyanställda medarbetare är exempel på viktiga åtgärder för att klara framtidens kompetensförsörjning.

-7 %

Tillgången på specialistsjuksköterskor (per 100 000 invånare) har minskat med 7 procent mellan 2009 och 2014

640 st

Landstingen (exklusive Stockholm) uppskattar att 640 barnmorskor behöver anställas inom de kommande fem åren

80 %

av akutmottagningarna med inriktning medicin/kirurgi uppger att det under de senaste två åren har inträffat vårdskador vid deras mottagning till följd av bristande bemanning eller bristande kompetens och/eller erfarenhet hos personalen

Vår kompetens

 

Vår erfarenhet

Lumell Associates har djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns när det gäller att stärka kompetensförsörjningen inom svensk välfärd. Vi har under de senaste åren arbetat med såväl privata som offentliga aktörer för att hitta konkreta lösningar på hur verksamheter kan arbeta för att skapa förutsättningar för att attrahera rätt kompetens, nyttja kompetensen på rätt sätt, utveckla kompetensen, samt förstärka motivation, ledarskap och främja en sund kultur.

Urval av projekt

Så kan optiker bidra till kompetensförsörjningen inom ögonsjukvården 

Optikers roll inom ögonsjukvården är under förändring. På uppdrag av en av Sveriges största optikerkedjor undersökte Lumell hur optiker kan stötta kompetensförsörjningen inom ögonsjukvården. Genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder identifierade vi kort- och långsiktiga rekommendationer kring hur optiker kan avlasta sjukvården.

Otillräcklig bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten genom en komplex orsakskedja

Brist på personal och kompetens inom hälso- och sjukvården utgör ett hot mot patientsäkerheten. För att vårdgivarna ska kunna motverka att vårdskador uppstår till följd av detta är det viktigt att förstå orsakssambanden. På uppdrag av Socialstyrelsen har Lumell kartlagt och analyserat på vilka sätt otillräcklig bemanning/kompetens kan leda till vårdskador, inom verksamhetsområdena akutsjukvård och förlossningsvård.

Nulägesbeskrivning och utvecklingsmöjligheter för en stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården

På uppdrag av SKL tog Lumell år 2017 fram en nulägesbeskrivning av kompetensförsörjningen inom förlossningsvården. I arbetet ingick att identifiera de viktigaste möjligheterna för en stärkt kompetensförsörjning. Arbetet bedrevs i nära dialog med företrädare för patienter, professioner och landsting och regioner.

Publikationer

Socialstyrelsens rapport ”Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten” hittar du här.

SKL:s rapport ”Åtta möjligheter till förstärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården” hittar du här.

 

Kontaktpersoner

 

Christofer Montell