• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Läkemedel och apotek

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård, och är en av de främsta anledningarna till att vi lever längre och är allt friskare. Samtidigt kan läkemedel, om de används felaktigt, ha negativa konsekvenser både för den enskilda patienten och för vården. Kontinuerlig utvärdering samt uppföljning av behandlingar och behandlingsresultat är därför en förutsättning för att säkerställa en säker och ändamålsenlig förskrivning och användning.

Utvecklingen på läkemedelsområdet har gjort att läkemedel står för en allt större del av kostnaderna för hälso- och sjukvård. I takt med att nya läkemedel introduceras på marknaden ställs samhället inför nya utmaningar när det gäller prioriteringar av resurser. Nya angreppssätt behövs för att kunna säkerställa att patienter får tillgång till rätt läkemedel i rätt tid, samtidigt som läkemedlen och samhällets resurser används på bästa sätt.

2/3

Andel av befolkningen som varje år hämtar ut minst ett läkemedel på recept.

42 mdkr

Kostnader för läkemedel under år 2016. Av dessa finansierades cirka 2/3 med offentliga medel. 

6-16 %

Av alla vårdtillfällen på sjukhus uppskattas vara orsakade av läkemedelsrelaterade problem.   

Vår kompetens

Hos Lumell Associates arbetar apotekare, läkare och biomedicinare med kunskap och erfarenheter från läkemedelsindustrin, apotek och sjukvården. Vi har spetskompetens och omfattande erfarenhet av rådgivning och stöd vid analys samt uppföljning och utvärdering av läkemedelsförskrivning- och användning. I våra läkemedelsprojekt arbetar vi tillsammans med landsting, departement, myndigheter, akademin och läkemedelsindustrin. Vi har bland annat bistått i framtagandet av banbrytande nya samarbetsmodeller mellan staten, landstingen och industrin i syfte att möjliggöra en tidig introduktion av nya läkemedel, och samtidigt skapa förutsättningar för en jämlik och kostnadseffektiv användning av dessa.

Urval av projekt

Analys av ett landstings läkemedelskostnader

En genomlysning av ett landstings läkemedelskostnader genomfördes i syfte att identifiera möjligheter till optimering. Kvantitativ analys av läkemedelskostnaderna genomfördes och, för de läkemedelsgrupper som antingen stod för en stor del av kostnaderna eller hade en hög tillväxttakt, gjordes en kvalitativ och fördjupad analys. Identifierade åtgärder indikerade en potential att minska landstingets läkemedelskostnader, motsvarande cirka 6 procent av kostnaderna. Utöver detta identifierades ett antal möjligheter att vidareutveckla det strategiska läkemedelsarbetet.

Möjligheter till optimerad vårdnivå inom infusionsbehandling – utifrån medicinsk kvalitet och kostnadseffektivitet

Det övergripande syftet med arbetet var att undersöka hur traditionell infusionsbehandling med läkemedel på sjukhus kan ersättas av egenbehandling i hemmet med infusionspumpar som patienten hanterar själv. Fokus var att utvärdera huruvida detta arbetssätt skulle kunna omfatta fler patientgrupper och hur det skulle påverka hälso- och sjukvårdskostnaderna för dessa patientgrupper. Arbetet inkluderade en förstudie med identifiering av de mest relevanta patientgrupperna samt ett konkret och fördjupat förslag till en pilotklinik. Lumells stöd omfattade bland annat analyser av kostnader och patientpopulation, facilitering av processen, intervjuer, framtagande av handbok och projektledning samt även implementering av det nya arbetssättet. Arbetet genomfördes i nära samarbete med en arbetsgrupp innefattande läkare, sjuksköterskor från slutenvården och öppenvården, apotekare, leverantörer, ansvariga för journalsystemet och administration.

Kontaktperson

 

Margareta Eriksson