• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Offentliga finanser

De kommunala utgifterna motsvarar nästan en fjärdedel av BNP. Sverige har ett av världens mest omfattande välfärdssystem, med ett stort utbud av offentligt finansierade insatser och tjänster samt relativt höga skattenivåer. För att säkerställa en högkvalitativ välfärd samt att skattemedel används ändamålsenligt är en god ekonomisk hushållning nödvändig. Det finns dock betydande utmaningar i den offentliga ekonomin på såväl nationell som regional/lokal nivå. Den demografiska utvecklingen, ökade investeringsbehov och stora pensionsåtaganden är exempel på områden som innebär krav och utmaningar för kommunsektorn – men också möjligheter till förbättring.

+29 %

Ökning i antalet personer 65 år och äldre mellan 2010–2016

59 mdkr

Förväntat gap mellan intäkter och utgifter i kommunsektorn år 2021, om inga åtgärder vidtas

+6,2 %

Ökning i kommunsektorns skuldsättning mellan 2015 till 2016

Vår kompetens

Lumell Associates har bred kunskap om offentliga finanser. Vi har sedan starten 2010 arbetat med ekonomiska frågeställningar i ett stort antal uppdrag. Bland annat har vi genomfört ekonomiska genomlysningar, effektiviseringsprogram, avancerade ekonomiska prognoser och scenarioanalyser. Vi har god förståelse för kommuners och landstings/regioners ekonomi, verksamhet, förutsättningar samt de trender och den samhällsutveckling som påverkar både offentliga och privata aktörer. Hos oss arbetar national- och företagsekonomer med expertis inom finansiering, lagstiftning och redovisning men även läkare, apotekare och medarbetare med bakgrund från myndigheter och offentlig sektor. Kombinationen av spetskompetens inom offentligekonomiska frågeställningar och en djup verksamhetsförståelse gör att vi har goda förutsättningar att bistå våra uppdragsgivare att hitta och realisera effektiviseringspotentialen.

Urval av projekt

Från underskott till balans i svensk kommun

En kommunal verksamhet som under flera års tid redovisat underskott efterfrågade Lumells stöd för att vända underskottet till balans, med kravet om bibehållen kvalitet. Utifrån en omfattande genomlysning av verksamheten kunde vi identifiera orsakerna till problemen samt föreslå konkreta förbättringsåtgärder. Effekter kunde konstateras redan månaderna efter implementering.

Konsekvens- och effektanalys på resursbehov efter förändringar i ansvarsfördelning mellan huvudmän

En regional verksamhet som riktar sig till barn och unga stod inför ett förändrat ansvarsåtagande gentemot kommun och skola, i samband med att en tidigare överenskommelse som reglerade ansvarsfördelningen i länet löpte ut. Förändringen innebar ett ökat åtagande för den regionala verksamheten. Farhågor fanns om att den redan ansträngda verksamheten var illa rustad för att möta förändringen, och det fanns även ett stort behov av att bättre förstå såväl nuläge som vilka konkreta konsekvenser förändringen skulle få. Lumell gavs därför förtroendet att ta fram ett analysunderlag, i vilket bland annat förändringar avseende efterfrågan hos patientpopulationen, antalet medarbetare och ekonomiska resurser prognostiserades. Utifrån tillhandahållet analysunderlag vidtog ledningen ändamålsenliga åtgärder.

Kontaktpersoner

 

Margareta Eriksson