• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Personcentrerad vård

En personcentrerad hälso- och sjukvård utgår från individens behov, preferenser och värderingar, och patienten och dess närstående involveras som en medskapare till vård och hälsa. Trots en utbredd samsyn kring personcentreringens betydelse, presterar svensk hälso- och sjukvård i internationella jämförelser sämre än många andra länder sett till att engagera patienter i beslutsfattandet kring den egna hälsan och den egna vården.

En personcentrerad vård är ett mål i sig men kan också ses som ett medel för att uppnå andra mål. Exempelvis kan välinformerade patienter ta ett större ansvar för att förebygga ohälsa och därmed minska behovet av sjukvård, vilket i sin tur kan frigöra resurser som därmed kan läggas på patienter med större behov. Att i praktiken skapa en mer personcentrerad vård har visat sig utmanande, men lyckas hälso- och sjukvården finns goda möjligheter till bättre hälsoutfall, kostnadsbesparingar och nöjdare patienter.

36 %

Fick inte tillräcklig information om sitt tillstånd på akutmottagningen, enligt Nationell Patientenkät

1 av 4

Kände inte att de blev bemötta med tillräcklig respekt och på ett hänsynsfullt sätt inom psykiatrisk öppenvård, enligt Nationell Patientenkät

35 %

Kände sig inte tillräckligt delaktiga i sitt beslut om vård och behandling i primärvården, enligt Nationell Patientenkät

Vår kompetens

Patient- och personcentrering är en central och återkommande fråga i flertalet av de projekt Lumell Associates engageras i. Inom såväl organisation och styrning mot förstärkt kvalitet inom hälso- och sjukvården och omsorgen som i utveckling eller utvärdering av metoder och modeller för bättre patientcentrering har Lumell bred kunskap och erfarenheter från internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Urval av projekt

Kartläggning och analys av regioner/landstingens utvecklingsarbete för att öka patientcentrering

På uppdrag av en statlig myndighet genomförde Lumell en analys av regioners och landstings utvecklingsarbete inom patientcentrering. Arbetet resulterade i en nationell kartläggning av regionernas/landstingens strategier, organisation, styrning samt angreppssätt i utvecklingsarbetet samt flertalet konkreta rekommendationer.

Internationell kartläggning av patient- och brukarmedverkan i myndigheters beslutsprocesser

På uppdrag av en statlig myndighet som arbetar med att öka och vidareutveckla patient- och brukarmedverkan genomförde Lumell en internationell kartläggning med fokus på lärande exempel. Kartläggningen omfattade myndigheter i ett tiotal länder, myndigheter och organisationer på EU-nivå, internationella och nationella patientorganisationer samt den senaste forskningen på området. Utöver lärdomar kring framgångsrika arbetssätt, framgångsfaktorer och utmaningar, identifierades viktiga principer och konkreta verktyg för patient- och brukarmedverkan.

Kontaktpersoner

 

Christian Danielsson

Margareta Eriksson