• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Sammanhållen vård

Sammanhållen vård innebär att vården utgår ifrån patientens behov, snarare än från organisatoriska indelningar, något som är särskilt viktigt för patienter som har många och komplexa vårdkontakter. Både på nationell, regional och på kommunal nivå finns flera bestämmelser och regelverk kring hur samordning ska fungera, och vårdens verksamheter har länge arbetat för att utveckla samverkan inom sina organisationer, och mellan dem. Ändå brister ofta samordningen mellan olika aktörer och huvudmän. Brister som ofta resulterar i otrygghet för individen och en ökad risk för oplanerad akutvård och återinskrivningar, vilket resulterar i både onödigt lidande för individen och ökade vård- och omsorgskostnader.

1 av 6

Var sjätte sjukhusvårdad äldre (över 65 år) återinskrivs oplanerat inom 30 dagar efter utskrivning

1 av 3

Var tredje oplanerad återinskrivning inom 30 dagar föregås inte av någon kontakt med vården

1 av 8

Var åttonde över 80 år tar fler än 10 läkemedel samtidigt och var sjätte inskrivning är läkemedelsrelaterad, varav merparten kan förhindras

Vår kompetens

Lumell Associates har mångårig erfarenhet av att skapa förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg. Sedan starten 2010 har Lumell stöttat aktörer på nationell, regional och kommunal nivå och medverkat i ett flertal uppdrag som syftat till att skapa strukturer och processer för en sammanhållen vård mellan vårdens aktörer, bland annat vad gäller utveckling och införandet av nya arbetssätt, uppföljningsmodeller och IT-stöd. Avsikten med dessa projekt har varit att skapa långsiktigt hållbara åtgärder för att leverera vård och omsorg med hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Urval av projekt

Trygg och säker hemgång vid vårdövergångar mellan landsting och kommun

Lumell fick i uppdrag att utveckla och implementera en verksamhetsnära modell för att säkerställa en trygg och säker hemgång vid vårdövergångar mellan landsting och kommun. Det övergripande uppdraget innebar att utveckla en verksamhetsnära modell för att säkerställa en trygg och säker hemgång för äldre vid utskrivning från slutenvården eller korttidsboende. Utifrån omfattande kvalitativa och kvantitativa analyser identifierade och formulerade Lumell ett antal nyckelfrågor och rekommendationer inför genomförandet av piloter i tre stadsdelar.

Länsövergripande arbete för att skapa en mer sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt i Stockholms läns landsting (SVEA)

Lumell stöttade Stockholms läns landsting med projektlednings-, analys- och implementeringsstöd under två år. Uppdraget fokuserade på fyra viktiga områden för att åstadkomma en mer sammanhållen vård: i) enhetliga arbetssätt för vårdgivare, ii) IT-stöd för kommunikation mellan vårdgivare, iii) ersättnings- och uppföljningsmodeller som styr mot samarbete, samt iv) forum för samverkan mellan vårdgivare. Projektets slutprodukter implementerades i all landstingsfinansierad somatisk vård i länet, omfattande cirka 350 verksamheter och cirka 45 000 anställda.

Samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem

En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv. Under 2015–16 bistod Lumell Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i framtagandet av en rapport som bidrar med flera nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

Publikationer

Slutrapport och film som beskriver arbetet med sammanhållen vård hittas här.

Vårdanalys rapport om samordningsutmaningar hittas här.

Kontaktpersoner

 

Patrik Stäck

Margareta Eriksson