• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Sjukskrivningar och rehabilitering

Den kraftigt ökande sjukfrånvaron är en av våra stora samhällsutmaningar. Sjukskrivningarna är högst inom kommun, landsting och regioner vilket, utöver ohälsa, leder till stora kostnader samt utmaningar att bemanna och kompetensförsörja välfärden.

Orsakerna till sjukfrånvaron finns på samhälls-, arbetsplats och individnivå. Samtidigt behöver kunskapen utvecklas kring vilka insatser som har effekt, för vilka målgrupper och under vilka förutsättningar. Vår erfarenhet är dock att både arbetsgivaren och vården har särskilt viktiga roller när det gäller att vända utvecklingen.

+126 %

Ökning av stressrelaterad ohälsa mellan januari 2012 och oktober 2017

40 mdkr

Försäkringskassans kostnad för utbetalning av sjuk- och rehabiliteringspenning 2016

15 mdkr

Den uppskattade direkta kostnaden för sjukfrånvaron för Sveriges kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare

Vår kompetens

Lumell Associates har mångårig erfarenhet av att analysera bakomliggande orsaker till sjukfrånvaron, att utveckla strategier och insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron samt bidra till en långsiktigt hållbar arbetsförmåga och hälsa. Inom området sjukfrånvaro och arbetspåverkande ohälsa har vi utöver klientprojekt även flera pågående forskningssamarbeten, från explorativa registerstudier till interventionsforskning.

Urval av projekt

Nationell förstudie: Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning

Under 2017 bistod Lumell med nulägesanalyser av sjukskrivningar i fem regioner med fokus på att beskriva sjukfrånvarons omfattning och kostnader, riskgrupper för långtidssjukskrivning och befintliga arbetssätt från arbetsgivare och vårdgivare. Baserat på analyserna utvecklades ett antal åtgärder på individ-, arbetsplats-, och högsta ledningsnivå för hur regionerna som arbetsgivare kan agera för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron. Dessa insatser pilottestas under 2018 i en implementeringsmodell med löpande utvärdering och justering.

Utredning av sjukfrånvaro i kommunal sektor, inklusive utveckling av förslag på insatser och finansieringsmodell

Lumell genomförde mellan december 2016 och april 2017 en nationell förstudie gällande att minska sjukskrivningar bland kommunanställda genom tidiga, förebyggande insatser inom ramen för en modell med socialt utfallskontrakt. Totalt sjutton olika aktörer medverkade i förstudien. Syftet med projektet var att undersöka möjligheten till minskad sjukfrånvaro genom en finansiering där risk delas mellan investerare, utförare och offentlig part och där uppföljning av mänskliga och ekonomiska utfall är i fokus. Förstudien har nu övergått i en andra fas med förberedelser inför genomförande.

Kontaktpersoner

Emma Övelius

Jonas Lundberg