• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Styrsystem och ersättningsmodeller

Styrningen inom hälso- och sjukvården och omsorgen syftar ytterst till att åstadkomma välfärdstjänster med hög kvalitet och som motsvarar medborgarnas behov. Men eftersom vårdens och omsorgens organisation är komplex, där styrkedjan ofta utgörs av en rad aktörer på nationell, regional och lokal nivå, förblir styrning en ständigt aktuell fråga. Ersättningssystem är ett exempel på styrmedel som har stått i fokus för mycket av utvecklingsdiskussionen under senare år.

Samtidigt är det viktigt att effekterna av olika ersättningsmodeller ses i ljuset av övriga styrmedel, såsom lagstiftning, riktlinjer, uppföljning och kultur. Ofta har de styrmedel som förekommer inom en verksamhet utformats vid olika tidpunkter, av olika aktörer, med olika syften – utan att det finns en idé om hur den samlade styrningen påverkar den enskilda verksamheten. För att uppnå önskade styreffekter är det centralt med en balans och harmonisering mellan de ekonomiska styrmedlen och övriga styrmedel. Studier har visat att ersättningsmodeller ofta tillskrivs för stort förklaringsvärde avseende verksamheternas utfall, såväl för att förklara positiva som negativa effekter.

2016

Lanserade Sveriges regering en Tillitsreform som syftar till att skapa en mer effektiv offentlig verksamhet genom att utveckla en styrning som ska ta tillvara medarbetarnas kompetens

4

Det finns många olika sätt att dela in formella styrformer, till exempel utgår Tillitsdelegationen från fyra former; Regelstyrning, Prestationsstyrning, Ekonomistyrning samt Normstyrning

+/-

Alla ersättningsprinciper har olika för- och nackdelar samt driver olika incitament. Inom hälso- och sjukvården är det därför vanligt med s.k. mixade modeller

Vår kompetens

Lumell Associates har gedigen erfarenhet inom styrning och specifikt ekonomisk styrning. Vi har under de senaste åren genomfört över 40 projekt och studier i Sverige rörande ersättningsmodeller och ersättningssystem inom offentlig sektor med särskilt fokus på hälso- och sjukvården och omsorgen. Tillsammans med myndigheter, landsting och regioner, kommuner samt enskilda utförare och offentliga leverantörer av vård- och omsorgstjänster har vi utvecklat nya ersättningsmodeller samt följt upp och utvärderat effekterna av genomförda förändringar, såväl positiva som negativa, avsiktliga som oavsiktliga. Över åren har Lumell skapat sig en god inblick och förståelse för flertalet av de principer för ekonomisk styrning som idag tillämpas inom svensk offentlig förvaltning.

 

Urval av projekt

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsfrihet?

Tillitsdelegationen tillsattes av regeringen under 2016. Delegationens uppdrag var att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting/regioner, kan utvecklas. Lumell bistod Tillitsdelegationen under 2017 med en studie av ersättningsmodellers styrande effekter i primärvård och äldreomsorg. Syftet var att analysera olika effekter och att undersöka på vilket sätt ersättningsmodeller tydligare kan främja en bred och allsidig kvalitetsutveckling och effektivitet.

Publikationer

Lumells rapport bilades i sin helhet i Tillitsdelegationens delbetänkande SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsfrihet? Rapporten finns tillgänglig här.

Kontaktpersoner

Jonas Lundberg