tjänster

 • Lumell Associates AB
 • Sveavägen 63
 • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Det här kan vi erbjuda

Som strategiska rådgivare hjälper vi våra uppdragsgivare att lösa utmaningar och skapa mätbara förbättringar. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att stötta beslutsfattare i flera hundra projekt på alla nivåer i välfärdssektorn. Genom att erbjuda ett flertal olika tjänster kan vi utveckla skräddarsydda angreppssätt och lösningar för att möta våra uppdragsgivares aktuella behov på bästa sätt.

Avancerad dataanalys

Dataanalys är vanligtvis en integrerad komponent i de projekt Lumell Associates genomför, men vi utför även särskilda dataanalysprojekt. Lumell har stor erfarenhet av att handha hela analysprocessen, från uthämtning och strukturering av stora datamängder, via kreativ problemlösning och komplex analys, till tolkning, urval och presentation av resultat. Val av analysmetod bottnar alltid i en gedigen vetenskaplig bas och stor vikt läggs vid att säkra förståelse av analysresultaten hos mottagare.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Explorativ analys av nationella patientpopulationen inom en hudsjukdom som inkluderade såväl vård- och läkemedelsdata som data över hälsa och socioekonomi
 • Nyskapande dynamisk analys och uppföljning av placeringsmönster inom socialtjänsten i flera kommuner

Nyckelord: Big data, Data mining, Informationsutvinning, Statistisk modell, Dynamisk uppföljning, Explorativ analys, Modellering

Förhandlingsstöd

Vid en förhandling ska två eller flera parter, ofta med olika ingångsvärden och skilda intressen, nå en överenskommelse eller fatta ett gemensamt beslut. Som förhandlingspart är det en styrka att ha aktuell och faktabaserad kunskap inom området, samt en bild av konsekvenser av olika utfall av förhandlingen. För att möjliggöra detta erbjuder Lumell förberedande förhandlingsstöd, i form av analys och framtagning av kunskapsunderlag, och direkt eller löpande analys- och kommunikationsstöd samt strategisk rådgivning vid förhandlingar.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Stöd vid vidareutveckling av den värdebaserade prissättningsmodellen för subventionerade läkemedel

Nyckelord: Överläggning, Samråd, Prissättning, Rådgivning, Analysstöd, Kommunikation

Förändringsledning och processtöd

På Lumell ser vi på förändringsledning som ett faktabaserat och strukturerat arbetssätt för att förbereda och genomföra viktiga process- och organisationsförändringar. I arbetsprocessen utgår vi från beprövade förändringsledningsmetoder såsom ADKAR och PCI. Vi har lång erfarenhet av verksamhetsöverskridande förändringar samt lyckade implementeringar av nya rutiner och arbetssätt inom både hälso- och sjukvården och andra delar av välfärdssektorn.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Förändringsledare i ett länsövergripande förändringsprojekt i ett av Sveriges största landsting
 • Processtöd vid ett större implementeringsprojekt hos två landsting i omställningen av interna processer för att mer proaktivt hantera sjukskrivningar hos egna anställda

Nyckelord: Transformation, Implementering, Change management, Omorganisation

Genomlysningar och kartläggningar

Vi bistår våra klienter med genomlysningar och kartläggningar av alltifrån en viss verksamhet eller ett helt välfärdsområde. Resultaten skapar en grundlig förståelse om nuläget och kan användas för att klargöra och skapa samsyn kring hur komplexa förhållanden de facto ser ut. Genomlysningar och kartläggningar blir ofta viktiga beslutsunderlag för en politisk ledning eller chefer inom förvaltningen, inte minst vid förändringar. Lumell har bred erfarenhet av genomlysnings- och kartläggningsarbete. Vi bistår i planering och utförande, exempelvis vid insamling och analys av statistik eller i genomförandet av intervjuer. Lumell utgår från tvärdisciplinära angreppssätt och använder alltid vetenskapliga metoder för att säkra en gedigen och faktabaserad nulägesbild.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Genomlysning av verksamhetsområde psykiatri i en region
 • Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa i en region

Nyckelord: Nulägesbeskrivning, Verksamhetsutveckling, Organisation, Målgruppsanalys

Investeringsrådgivning

Investeringar i innovativa lösningar kommer att krävas för att morgondagens vård, omsorg och välfärd ska möta invånarnas förväntningar utan att äventyra den offentliga ekonomin. Lumell Associates följer kontinuerligt utvecklingen inom den nordiska välfärdssektorn och våra medarbetare har djup kunskap kring dess specifika förutsättningar. Oavsett om det gäller att genomföra trendanalyser, bereda er med insiktsfulla investeringscase eller rådgivning inför ett förvärv medför vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät att vi snabbt kan bidra med välavvägda underlag och rekommendationer. Lumell bistår även vid riskvärdering, exempelvis kring operationella, politiska, legala och regulatoriska risker specifika för välfärdssektorn.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Kartläggning av investeringsmöjligheter i nordiska e-hälsobolag för ledande investeringsbolag

Nyckelord: Private equity, Förvärv, Riskhantering, Multipelvärdering, Medicinteknik, Digitalisering, E-hälsa, Life science

Nationella och internationella jämförelser

Genom att jämföra sig med andra välfärdssystem eller verksamheter kan man identifiera omotiverade skillnader i utfall och dra lärdom från andras sätt att organisera och leverera tjänster. Nationella och/eller internationella jämförelser är ett effektivt verktyg för såväl offentliga som privata verksamheter. Lumell bistår i hela genomförandet, från identifiering av relevanta jämförelseparter, till informationsinsamling med dokumentstudier, dataanalys, litteraturöversikt samt nationella och internationella enkätutskick eller djupintervjuer, till analys och tolkning av resultat. Lumell utgår från vedertagna och vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • En internationell jämförelse av ryggmärgsskadevården i sju länder för att skapa förståelse för hur vårdområdet kan organiseras
 • En nationell jämförelse över sjukdomsrådet astma/KOL som underlag för nationell kunskapsstyrning

Nyckelord: Benchmarking, Riktmärkning, Prestandajämförelse, Prestandamätning, Best practice

Organisations- och verksamhetsutveckling

Fokus på kontinuerliga förbättringar och utveckling är en viktig strategi för att vi ska klara framtidens utmaningar inom välfärden. Lumell bistår uppdragsgivare på alla nivåer inom samhällssystemet i samtliga aspekter av organisations- och verksamhetsutveckling; från problemindikation och formulering av mål och syfte med utvecklingsarbetet, till jämförelser mot nuläge och identifiering av nödvändiga förändringar för att uppnå önskade mål. Vår erfarenhet säger oss att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för lyckad organisations- och verksamhetsutveckling är ett tydligt fokus i hela organisationen på att skapa resultat för dem som verksamheten är till för.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Översyn av arbetssätt och implementering av förbättringsåtgärder kopplat till uppdrag, kärnprocesser, roller samt ledar- och medarbetarskap för en av Sveriges största arbetsgivare
 • Utveckling av en regionövergripande funktion för att samordna och stärka systematiskt arbete med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Nyckelord: Strukturer, Processutveckling, Ledar- och medarbetarskap, Förbättringsåtgärder

Uppföljning och utvärdering

För att utvecklas behöver man kunna dra lärdom av det som hänt. Verksamheter behöver därför kunna följa hur de, eller deras genomförda projekt, presterar i förhållande till de mål och riktlinjer de fastställt eller tilldelats. Detta gäller inte minst organisationer som finansieras med skattemedel och levererar samhällskritiska tjänster. Lumell har stor erfarenhet av att följa upp och utvärdera allt från enstaka riktade projekt till större förändringar inom välfärdssektorn. Utvärderingarna tar sin utgångspunkt i vedertagen utvärderingsmetodik. Stor vikt läggs vid att inkludera alla relevanta perspektiv, transparens och oberoende.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Utvärdering av större organisationsförändring inom specialistsjukvården i en svensk region
 • Utvärdering av överenskommelse för hemsjukvård och hjälpmedelsavtal mellan en region och ett antal kommuner

Nyckelord: Utvärdering, Uppföljning, Genomlysning, Lärande

Utveckling av mål och strategier

Välformulerade mål och konkreta strategier för att uppnå dem är viktiga delar i att skapa en tydlig riktning för en verksamhet och skapa bättre resultat. Lumells stöd till uppdragsgivare tar utgångspunkt i faktabaserade analyser av nuläget för att möjliggöra så konkreta och verklighetsbaserade mål och milstolpar som möjligt. Utifrån en vetskap om vad som ska uppnås bör strategin hjälpa oss att prioritera – att välja och välja bort – och staka ut vägen till uppsatta mål.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört:

 • Framtagande av en långsiktig strategi för hälso- och sjukvården i en stor region
 • Utveckling av strategisk plattform för en myndighet med syfte att förtydliga myndighetens roll internt och externt

Nyckelord: Strategi, Vägledande principer, Målformulering, Prioriteringar

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss