• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Vårdprocesser

I ett internationellt perspektiv håller svensk hälso- och sjukvård överlag hög kvalitet, men bristande tillgänglighet har under lång tid varit en akilleshäl. Bristande tillgänglighet är ofta ett resultat av att vårdkedjan och flödena inom vården inte fungerar som de ska, vilket i sin tur kan hänföras till ledning, styrning och organisation.

Långa väntetider, ineffektiva sökprocesser, otydlig ansvarsfördelning och illa fungerande övergångar mellan huvudmän och vårdgivare är några av de utmaningar som patienter, närstående och medarbetare i verksamheter vittnar om. Samtidigt som problematiken som omgärdar tillgängligheten i vården är komplex, är det ett område med stor förbättringspotential och som går att påverka.

+20 %

Ökning i antalet överbeläggningar och utlokaliseringar mellan 2013–2015. Motsvarande andel inom psykiatrisk vård var 40 %

26 %

Endast 26 procent av respondenterna bosatta i Sverige uppger i senaste IHP-studien att det är ganska eller mycket lätt att få vård på kvällar eller helger. Sverige är därmed det land i studien med svagast resultat

-94 %

Under det första halvåret 2017 klarade bara ett landsting att nå den gamla förstärkta vårdgarantin. Detta innebar en försämring om 94 % sedan 2014

Vår kompetens

Lumell Associates har sedan starten 2010 utfört ett stort antal uppdrag i syfte att utveckla en effektiv och sammanhållen vårdkedja för patienten. Lumell har förbättrat vårdflöden och processer tillsammans med såväl offentliga som privata aktörer, från enskilda mottagningar/utförare till systemövergripande förbättringsarbeten mellan kommuner och landsting. Våra åtgärdsförslag föregås alltid av noggrann kartläggning och analys samt utgår från den aktuella verksamhetens förutsättningar och behov, för att kunna ge tydliga, realistiska och insiktsfulla rekommendationer. Ett stort antal av våra medarbetare har medicinsk utbildning och har själva arbetat kliniskt – det gör att vi har en god förståelse och en ödmjukhet inför att förändringsprocesser måste få ta tid samt vikten av att arbeta långsiktigt.

Urval av projekt

Framtagande av en ny ansvarsfördelning för att stärka bemötandet av patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Verksamheten för vård och behandling av patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i en stor svensk region stod inför en rad utmaningar, såsom ett kraftigt ökat inflöde av patienter, allt längre väntetider, sparbeting utifrån budgetunderskott, svårigheter att förändra arbetssätt samt en oförmåga att etablera fungerande samverkansmodeller med andra nyckelaktörer. Lumell anlitades därför som externt stöd för att utveckla en ny modell för den neuropsykiatriska vården i regionen. Inom ramen för projektet utvecklade Lumell bland annat en handfast implementeringsplan, med uppföljningsbara milstolpar, avseende hur flödena för neuropsykiatriska patienter kunde förbättras och kostnadseffektiviseras. De konkreta åtgärderna inkluderade rekommendationer såsom förändrad remisshantering, införande av nya modeller för stöd från den specialiserade psykiatrin till primärvården samt förstärkt psykiatrisk kompetens inom hälsa och habilitering.

Framtagande av en åtgärdsplan för att förbättra vårdplatssituationen vid ett stort svenskt universitetssjukhus

Flera års återkommande överbeläggningar vid ett stort svenskt universitetssjukhus signalerade ett behov av att förbättra vårdplatssituationen. Såväl Arbetsmiljöverket som landstingets revisorer hade påpekat att dimensioneringen och styrningen av vårdplatserna inte var ändamålsenlig och att handlingsplaner borde tas fram för hur överbeläggningarna skulle hanteras. Lumell anlitades för att genomföra ett omfattande kartläggnings- och analysarbete. Slutprodukten av uppdraget var en åtgärdsplan för förbättringsarbetet som riktades direkt till landstingets Produktionsstyrelse.

Kontaktpersoner

Margareta Eriksson