• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Bristande bemanning ökar risken för vårdskador.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat sambanden mellan bristande kompetensförsörjning och risken för vårdskador. Rapporten omfattar en vetenskaplig litteraturöversikt och flera delstudier, bland annat en enkät till 100-talet chefer i förlossnings- och akutsjukvården.

Resultaten visar att brist på personal och kompetens ofta leder till en rad negativa konsekvenser, som på olika sätt ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning, vilket i sin tur ökar stressen och risken för att göra misstag.

Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för hur riskerna kan minskas, bland annat genom att förbättra det systematiska patientsäkerhetsarbetet och utveckla arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper.

Lumell har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört flera av de delstudier som redovisas i rapporten.

Rapporten kan läsas i sin helhet här