• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Digitala vårdtjänster – kartläggning och förslag på uppföljning

Socialstyrelsen genomförde under våren 2018 ett regeringsuppdrag kopplat till digitala vårdtjänster riktade till patienter. Den första delen av uppdraget gick ut på att kartlägga omfattningen av och inriktningen på dessa tjänster, samt ta fram förslag på hur kvaliteten på den vård som ges via dessa tjänster kan följas upp. I kartläggningen bekräftades bland annat att det inom tjänsteområdet digitala läkarbesök skett en kraftig ökning av antalet besök under senare år, från nästan inga besök alls 2016 till drygt 35 000 per månad i april 2018. Kartläggningen beskriver befintliga tjänster för triagering/anamnestagning, provtagning/undersökning, specifika diagnoser, primärvård och specialiserad vård, från offentliga och privata aktörer. Rapporten ger också förslag på nationell uppföljning av kvalitet på digitala vårdtjänster riktade till patienter. Lumell bistod Socialstyrelsen i arbetet.

Du kan läsa Socialstyrelsens rapport här.