• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro

Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk utmaning för Sverige. Bara för landets kommuner motsvarar sjukfrånvaron ca 50 000 heltidsarbeten årligen och därmed påverkas verksamheters kvalitet och förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning till välfärd och offentlig service.

Botkyrka och Örnsköldsviks kommun har inlett en unik satsning för att stärka arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna bland medarbetarna i kommunerna. Totalt har de två kommunerna investerat ca 40 miljoner kronor under tre år med målsättning att antalet korttidssjukfrånvarodagar per medarbetare ska minska med minst 12 procent. Om målet nås är insatserna självfinansierande. Utifrån analyser av kommunernas data kring sjukfrånvaro, intervjuer med chefer, medarbetare och fackliga representanter samt en kartläggning av internationella erfarenheter inom området har en ny modell utformats. Modellen ger konkreta verktyg för hur kommunerna ska kunna arbeta mer proaktivt för att minska risken för sjukskrivningar och sjukfrånvaro orsakad av arbetsmiljön.

Det unika med projekten är att de drivs inom ramen för sociala utfallskontrakt med ren offentlig finansiering samtidigt som modellen består av en kombination av offentliga och privata utförare. En viktig del av modellen är att det finns en transparent och kontinuerlig uppföljning och mätning av både sociala och ekonomiska utfall.

Utvecklingsarbetet för framtagandet av det sociala utfallskontraktet och insatserna genomfördes under år 2017-2018 med stöd av Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Research Institutes of Sweden (RISE) och Lumell Associates.

Insatsgenomförandet startades sedan i kommunerna under hösten 2018 och genomförs med stöd från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Läs mer om satsningen här.