• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Hur används Min vårdplan cancer för delaktighet och inflytande?

Patienter med cancer har ett behov av löpande, sammanhållen information om sin vård och behandling och goda kontaktvägar till vården. Den digitala, diagnosspecifika tjänsten Min vårdplan cancer i 1177 har skapats för att möta detta behov, och används i dagsläget av omkring 20 000 patienter.

Regionala cancercentrum i samverkan har under våren genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan för att bättre förstå hur patienter och behandlare använder och upplever tjänsten. Utvärderingen bygger på enkäter, intervjuer och fokusgrupper med patienter, behandlare och införandestödjare.

Resultaten visar att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott och att antalet aktiva planer har femdubblats de senaste två åren. Många patienter upplever att tjänsten ger ökad trygghet och ökat inflytande. Det framkommer också att mottagningarna använder Min vårdplans funktioner i olika omfattning, och att arbetssätten kan utvecklas för att bättre möta hur patienterna vill kunna använda Min vårdplan. Med utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten har RCC i samverkan beslutat om att inrätta en särskild gruppering med uppdrag att driva teknisk och innehållsmässig utveckling, samt fortsätta stödja implementeringen av nya arbetssätt.

Läs mer om RCC:s utvärdering här.