• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Hur kan tillgänglighet och kvalitet stärkas inom urologin?

I dagsläget finns begränsningar i tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården, vilket ger negativa konsekvenser för patienter, i form av nedsatt livskvalitet, oro och sjukskrivning. Det påverkar även sjukvårdens belastning och kostnader, som ökar då exempelvis åtgärder behöver vidtas i väntan på operation eller vid komplikationer i väntan på behandling.

Regionala cancercentrum har genomfört en genomlysning av den urologiska vården i Sverige. Syftet har varit att skapa förutsättningar för ett långsiktigt, nationellt utvecklingsarbete för att stärka tillgänglighet och kvalitet.

Genomlysningen utfördes i dialog med företrädare från patientorganisationer, profession, det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården samt forskare. Analyserna omfattade till exempel patientflöden, tillgänglighet och kvalitet och resulterade i förslag inom bland annat kompetensförsörjning, nivåstrukturering och arbetssätt.

Läs mer på RCC:s hemsida

Läs rapporten från genomlysningen