• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Kunskap om vård och behandling av ätstörningar

Socialstyrelsen fick 2018 ett regeringsuppdrag att se över kunskapsläget vad gäller vård av ätstörningar samt att bedöma om det finns behov av ett stöd till hälso- och sjukvården, till exempel i form av kunskapsstöd eller nationella riktlinjer. Uppdraget genomfördes i olika etapper och Lumell bistod Socialstyrelsen i genomförandet av en delstudie som belyste organisering, rollfördelning och kunskapsläge i svensk ätstörningsvård.

Socialstyrelsen har nu slutrapporterat uppdraget och bedömer att nationella riktlinjer för ätstörningsvård i kombination med ett digitalt kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra till nationell samordning, enhetlig klinisk praxis och förbättrad vård och omsorg för personer med ätstörningar.

Du kan läsa Socialstyrelsens slutrapport här samt delstudien som Lumell bistod med att ta fram här.