• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Förslag om kunskapscentrum för att förebygga sexuellt våld 

Sexuellt våld är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för barn, unga och vuxna. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset föreslår i en rapport till regeringen en nationell satsning på det preventiva arbetet riktat mot personer med riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp.  

Karolinska Universitetssjukhuset har med stöd av Lumell Associates utrett hur det förebyggande arbetet riktat mot personer med tillstånd som innebär en ökad risk att utöva sexuellt våld kan stärkas. Tillstånd som innebär ökad risk för att utöva sexuellt våld är bland annat sexuella avvikelser och kompulsiv sexuell beteendestörning. 

Utredningen visar att kunskapen om dessa tillstånd och vilken vård som finns att tillgå behöver öka – både i hälso- och sjukvården och hos andra aktörer. Utredningen visar också att den nationella stödtelefonen PrevenTell bör utvecklas för att nå fler i målgruppen som är i behov av vård och behandling samt att det behövs mer forskning om behandlingsmetoder och stärkt samverkan mellan olika aktörer i det förebyggande arbetet.  

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset föreslår regeringen att: 

1. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum vid Karolinska Institutet för frågor om oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld. 

2. Förstärka Karolinska Universitetssjukhusets nationella stödtelefon PrevenTell för att nå ut till fler personer med ökad risk att utöva sexuellt våld samt stärka kedjan mellan stödtelefonen och vården i hela landet.

3. Anslå statliga forskningsmedelför attöka kunskapen om effektiva behandlingar och andra insatser i samhället som kan förebygga sexuellt våld. 

Utredningens förslag har brett stöd från en rad aktörer inom hälso- och sjukvården, rättsväsendet och bland organisationer som arbetar för minskat sexuellt våld i samhället. 

Rapporten finns att läsa här