• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Neonatalvården i fokus – en kartläggning

Genom 2018 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med målet att stärka förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, fick SKL i uppdrag att samordna en kartläggning av förbättringsområden inom svensk neonatalvård. I uppdraget ingick bland annat att föreslå insatser som landstingen behöver genomföra för att stödja neonatalvården. Inom ramen för kartläggningen identifierades några centrala förbättringsområden. Utifrån dessa presenterades en rad förslag på möjliga vägar framåt.

Kartläggningen sammanställdes i rapporten Neonatalvården i fokus, Trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Förhoppningen är att den ska kunna användas som underlag vid förbättringsarbete och fungera som en källa till inspiration vid förändringar på både regional och lokal nivå. Lumell bistod SKL i arbetet, bland annat i genomförandet av analyserna och framtagandet av rapporten.Du kan läsa SKL:s rapport här.