• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Patientens övergångar – Framgångsfaktorer

Att öka patientsäkerheten vid patientens övergångar mellan olika vårdgivare har varit högt på den nationella utvecklingsagendan de senaste åren. En mängd olika arbetssätt och modeller har utformats i kölvattnet av både nationella och regionala satsningar, men spridnings- och implementeringstakten går många gånger långsamt.

SKL har därför under maj-juni 2017 genomfört analysen “Patientens övergångar” vilken syftar till att beskriva konkreta framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som kan öka patientsäkerheten i patientens övergångar i hälso- och sjukvården. De sju framgångsfaktorer som studien lyfter fram är:

1. Välj arbetssätt utifrån identifierade behov
2. Synliggör nyttan med förändrade arbetssätt
3. Skapa förutsättningar för kontinuerlig förbättring
4. Tydliggör prioriteringar, målsättning och plan
5. Främja ett gemensamt ansvarstagande hos alla involverade
6. Säkerställ ändamålsenligt stöd till verksamheterna
7. Följ upp och kommunicera resultat

SKL:s förhoppning är att denna studie ska vara en pusselbit i det omfattande utvecklingsarbete som vi står inför för att skapa en mer patientsäker vård.

Lumell har bistått i analys samt i rapportskrivning. Hela studien går att läsa här