• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Kraftsamling för ökad patientsäkerhet

Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför ser regeringen behov av en nationell kraftsamling för ökad patientsäkerhet. Socialstyrelsen fick därför 2018 regeringsuppdraget att utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Uppdraget genomfördes i olika etapper och Lumell bistod Socialstyrelsen i genomförandet av en internationell utblick, som baserades på ett urval av nationella, nordiska och internationella strategier och handlingsplaner inom patientsäkerhetsområdet, samt i myndighetens arbete med att i bred samverkan utveckla handlingsplanens struktur och innehåll.

Socialstyrelsen har nu slutrapporterat uppdraget och handlingsplanen, som gäller 2020-2024 och omfattar ett 30-tal nationella åtgärder, ska stärka huvudmännens arbete i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Handlingsplanen ska även stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.

Du kan läsa handlingsplanen här  samt delstudien som Lumell bistod med att ta fram här.