• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Patientsäkerhetsarbete – nya analysverktyg för regioner och kommuner

Verktygens syfte är att ge ett handfast stöd för att stärka patientsäkerhetsarbetet och tar utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020–2024 (Agera för säker vård).

Analysverktyget för den regionala hälso- och sjukvården har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med den nationella samverkansgruppen (NSG) för patientsäkerhet i samverkan med Socialstyrelsen. Analysverktyget för den kommunala hälso- och sjukvården har tagits fram av SKR i samverkan med det nationella patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Lumell har bistått i arbetet.

Verktygen ger metodstöd för huvudmännen att:
• genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen/regionen
• identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
• identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och stärka patientsäkerhetsarbetet
• skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
• skapa en utgångspunkt för lokala handlingsplaner för ökad patientsäkerhet.

Verktygen och mer information finns på SKR:s hemsida
• Analysverktyg för den kommunala hälso- och sjukvården
• Analysverktyg för den regionala hälso- och sjukvården