• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Lumells årliga uppsatsstipendium går till uppsats om artificiell rättvisa

Stort grattis till Elsa Höök som belönats med Lumells årliga uppsatsstipendium om 25 000 kronor för sin kandidatuppsats Artificiell rättvisa? – En experimentell studie på effekten av automatiserat beslutsfattande på proceduriell rättvisa (2021), skriven på statsvetarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Juryns motivering
Uppsatsen utreder hur medborgare uppfattar beslut om försörjningsstöd beroende på om de fattats av en algoritm eller en socialsekreterare. Ämnet har en tydlig koppling till välfärden då allt fler processer kring ekonomiskt bistånd automatiseras i kommunerna. Genom en innovativ metod, där 187 personer fått reagera på en nyhetsartikel kring ämnet, kan författaren dra intressanta slutsatser såsom att automatiserat beslutsfattande uppfattas som mer opartiskt och tidseffektivt men samtidigt mindre etiskt, tillförlitligt och rättvist. En strukturerad och välskriven uppsats som ledde till spännande diskussioner kring automatisering i välfärden här på kontoret!

Hej Elsa – grattis till stipendiet!

Hur kom du fram till vilket ämne du skulle skriva uppsats om?
Jag har länge haft ett stort intresse för teknik, och framför allt för mötet mellan teknik och människa. På gymnasiet läste jag Teknikprogrammet och terminen efter studenten gjorde jag en praktik på Volvo Cars där jag arbetade med maskininlärningsbaserad datorsimulering, vilket var mitt första möte med den typen av frågor. Samtidigt kände jag att jag ville studera någonting med ett bredare samhällsvetenskapligt och politiskt perspektiv vilket så småningom ledde mig till statsvetenskapen, dock med en förhoppning om att någon gång kunna kombinera mina två intressesfärer.

Vad var det svåraste i uppsatsskrivandet?
Att samla in data! För att få ett så representativt urval som möjligt bestämde jag mig tidigt för att jag ville distribuera min enkät i fält, det vill säga fysiskt istället för digitalt, men jag förstod inte förrän senare vad jag gett mig in på. Det blev ett par intensiva veckor minst sagt, men i slutändan är jag ändå glad att jag valde att göra på det sättet.

Vad har varit roligast?
Det absolut roligaste har varit alla spännande samtal uppsatsen har inspirerat till och de frågor och tankar som har väckts under skrivandets gång. Jag zoomade in på ett ganska avgränsat problem i min uppsats, men den pågående automatiseringen av offentlig sektor öppnar också upp för större teoretiska diskussioner. Vad händer med de teorier som utformats för att förstå och analysera offentlig förvaltning, delegering, implementering, förtroende med mera, när man plötsligt plockar bort den mänskliga faktorn?

Läs uppsatsen här