• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Trygg hela vägen – kartläggning av förlossningsvården

Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensförsörjning och variationer i resultat mellan landsting och regioner. För att möta utmaningarna behövs en helhetssyn – förlossningsvården är och ska ses som en del av en sammanhängande vårdkedja.

Mot denna bakgrund bistod Lumell Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2017 i arbetet med en kartläggning, där ambitionen var att identifiera förbättringsmöjligheter och lärande exempel från det omfattande utvecklingsarbete som pågår runt om i landet. Kartläggningen genomfördes inom ramen för en flerårig överenskommelse mellan regeringen och SKL med målsättningen att främja förutsättningar för en förbättrad förlossningsvård och stärka insatser som rör kvinnors hälsa.

Utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder identifierades nio förbättringsmöjligheter. Förbättringsmöjligheterna kunde sorteras under två övergripande teman: styrning och organisation samt innovation och arbetssätt. Bland annat omfattar kartläggningen rekommendationer för hur en organisatorisk struktur som ger rätt förutsättningar för samverkan i vårdkedjan kan skapas samt hur styr- och ersättningsmodellerna kan utvecklas regionalt.

Uppdraget resulterade i en rapport samt en kortare vägledning som presenterade de nio förbättringsmöjligheterna i syfte att ge konkret stöd för ett effektivt förbättringsarbete.

Uppdraget resulterade i en rapport samt en kortare vägledning som presenterade de nio förbättringsmöjligheterna i syfte att ge konkret stöd för ett effektivt förbättringsarbete. Rapporten och vägledningen hittar du här och här.