• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Vinnare i Lumells uppsatstävling

Elvira Anderson och Shannon Felländer-Tsai belönas med Lumells uppsatsstipendium för sin nationalekonomiska kandidatuppsats Finding the Socioeconomic Gradient in Knee Arthroscopies: A Descriptive Study of the Horizontal Equity in the Swedish Orthopedic Sector (2019), skriven vid Handelshögskolan i Stockholm. Studien undersöker om det föreligger ett samband mellan patienters socioekonomiska bakgrund och behandlingsval vid ortopediska åkommor i knäleden där artroskopi utgör ett möjligt behandlingsval. I sin studie visar författarna att så är fallet, vilket inbjuder till fortsatt diskussion av hur jämlik tillgång till vård kan säkerställas, samt till liknande och fördjupande undersökningar inom fler sjukdomsområden.

Juryns motivering

Ämnesvalet är intressant och uppsatsen relevant för oss på Lumell. Författarna har en tvärvetenskaplig approach och fångar många intressanta perspektiv på ett naturligt sätt, både samhällsekonomiska, samhällsvetenskapliga och mer ”medicinska”/vårdrelaterade. Författarna lyckas på ett bra sätt synliggöra den teoretiska diskursen vad gäller tillgång till vård baserat på bakgrundsfaktorer. Vidare är uppsatsen välskriven och slutsatserna väl underbyggda genom omfattande dataunderlag samt pedagogisk genomgång av metodiken.

Uppsatsen kan nås via Handelshögskolans uppsatsdatabas på denna länk.

Lumell Associates har instiftat ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor för uppsatser som anknyter till för Lumell viktiga områden, såsom välfärd, hälso- och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa.